Projekt współfinansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Nasza placówka realizuje grant  w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników  Rodzinne Zacisze Lucyna Wnęk  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi  27 700 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

W wyniku realizacji grantu doposażyliśmy stanowiska pracy personelu oraz ich mieszkańców w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt i wyposażenie  niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19 , walki z epidemią i jej skutkami.  

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.